Tjänster

Vi har omfattande erfarenhet inom digital design, webbutveckling, sökmotorsoptimering, internetmarknadsföring, systemutveckling, webbstrategi, webbanalyser med statistikapplikationer, data mining och teknisk support. En av våra unika färdigheter är att vi dessutom har god kompetens inom ekonomi och marknadsföring vilket visat sig vara en stark fördel vid exempelvis utveckling av webbplatser och e-handelssystem.

Hemsidor

Futima bedriver webbutveckling inom alla dess former. Vi bygger och vidareutvecklar allt från enkla hemsidor till dynamiska och interaktiva webbplatser, intranät, webbapplikationer och e-handelssystem. Upplägget utgår helt utifrån din verksamhets mål, visioner och strategier.

Kvalitetssäkring och standarder

För att framtidssäkra en webbplats genom att säkerställa hållbarhet och tillgänglighet för besökare är det viktigt att följa branschens etablerade teknologier och standarder. Vi utgår därför alltid utifrån World Wide Web Consortium (W3C) och andra standardiseringsorgan för att säkerställa att de lösningar vi bygger även kommer att fortsätta fungera i framtida webbläsare.

Moderna teknologier

Vi har kunskapen som behövs för att bygga moderna Web 2.0 och AJAX-tillämpningar för att skapa interaktiva applikationer som fungerar utan långsamma och icke indexerbara insticksprogram såsom till exempel Flash. Självklart utgår vi ifrån dina tekniska förutsättningar och kan även hantera äldre lösningar om detta anses vara kostnadseffektivt.

Prestanda och optimering

Hur snabbt en hemsida laddas i besökarens webbläsare kan vara avgörande för besökarens upplevelse. Vi utgår alltid från att skapa hemsidor och webbplatser med hög prestanda utan att skära ner på användarupplevelsen. Detta kan till exempel göras genom att ladda in tungt innehåll asynkront eller med minskade http-förfrågningarna, smart paketering och cachning.

Content Management System (CMS) – Innehållshanteringssystem

Underhåll och uppdateringar av både enkla hemsidor och hela webbplatser kan vara både svårt och kostsamt för den som inte är insatt i programmering och dess koder. Därutav utvecklades CMS, eller innehållshanteringssystem som det kallas på svenska, som gör uppdateringsprocessen mycket enklare. Med dessa system får ni full kontroll över ert innehåll och texter är lika enkla att redigera som i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Microsoft Word. Vi hjälper er att sätta upp eller vidareutveckla era befintliga innehållshanteringssystem utifrån era mål.

Sökmotorsoptimering (SEO)

Finns en organisation om dess hemsida inte går att hitta? Kanske i teorin, men troligtvis inte i praktiken. Idag är internet kanske den viktigaste och mest kostnadseffektiva marknadsförings- och kommunikationskanalen. Både internet och dess användare växer explosionsartat över hela världen. Internet har blivit en självklar informationskanal som alla tar för givet. Att ha en stark närvaro på internet har idag blivit en del av alla organisationers kärnverksamhet. Internetmarknadsföring ger också unika möjligheter för uppföljning. Med rätt spårningsverktyg kan du följa upp allt från lönsamhet av enstaka kampanjer till besökartrender på din webbplats på ett helt annat sätt än vad som gått med traditionell reklam, allt går i princip att mäta.

För att synas på internet krävs det att din webbplats är bra positionerad i de stora sökmotorerna så att besökare snabbt hittar dig, så kallad sökmotorsoptimering. Idag skulle man nästan istället kunna kalla detta för Google-optimering då Google under 2009 dominerade marknaden med nästan 97% i Sverige (källa: StatCounter).

Så här fungerar Google

Att skapa en bra placering i Googles så kallade organiska sökresultat kan vara en riktigt lönsam affär, oavsett verksamhetens utformning. Det görs hundra miljontals sökningar på Google varje dag världen över och med rätt placering och strategi kan du få ta del av denna trafikström av nyfikna besökare.

När Googles automatiska indexeringsrobotar hittar din webbplats kommer de att betygsätta din webbplats och placera dess sidor i förhållande till konkurrerande webbplatser utifrån tre grundläggande faktorer: relevans, popularitet och pålitlighet. För att skapa en bra placering hos Google krävs därför ett kontinuerligt arbete med webbplatsens innehåll och kvalitet samt att webbplatsen har de tekniska förutsättningarna som behövs för att Google ska kunna indexera webbplatsen. Du måste således identifiera och arbeta utifrån viktiga sökord och söktermer som dina kunder söker på och behandla dessa på din webbplats på ett trovärdigt sätt.

Framtidssäker on-site optimering

Det finns två olika huvudområden inom sökmotorsoptimering, det som utförs på din webbplats och det som utförs utanför. Båda är viktiga men de har olika innebörder och metoder. Den mest framtidssäkra optimeringen som vi också mest förespråkar är så kallad on-site som ger ett långsiktigt resultat i sökmotorernas träfflistor.

On-page optimering fokuserar på att anpassa webbplatsens struktur, bakomliggande kod och innehåll för att presentera detta för sökmotorerna på ett bra sätt. Vi följer Googles egna riktlinjer och branschens praxis för att se till er webbplats följer de riktlinjer som finns inom sökmotorsoptimering. Görs detta på fel sätt kan du tyvärr riskera att bli avstängd från sökmotorer vilket i praktiken innebär att du blir avstängd från internet.

Off-site optimering – att arbeta med länkar

Den så kallade off-site optimeringen innebär i praktiken att arbeta upp länkar från andra webbplatser som länkar till din sida. Googles ser faktumet att andra länkat till din webbplats som ett tecken på det finns intressant information på din webbplats. Detta låter kanske enkelt men kan ge väldigt ödesdigra konsekvenser om det görs felaktigt. Förr var det många seo-konsulter som fokuserade på att inköp av inlänkar och länkutbyten. Detta ledde till en felaktig relevanssortering där de aktörer med mest resurser hamnade överst i Googles sökresultat vilket Google även insåg. Numera kan Google denna marknad utan och innan och straffar denna typ av verksamhet. Självklart är det fortfarande tillåtet att länka mellan olika webbplatser då internet bygger på detta men det måste göras naturligt och relevant. Off-site optimering kan fortfarande vara en bra stödstrategi, men bör göras eftertänksamt och strategiskt. Dessutom behövs inte denna typ av optimering om webbplatsen har en bra on-site optimering med ett intressant innehåll då andra webbplatser kommer att skapa länkar till den automatiskt – och gratis!

Att mäta resultat från sökmotorsoptimering

Det finns olika sätt att avläsa ett resultat utifrån optimering av en webbplats. Ofta har webbplatser som mål att så många besökare som möjligt ska ta del av information eller utföra köp. En annan kompletterande strategi kan vara att mäta förändringen av placeringarna för era viktiga sökord i Googles sökresultat. Vi hjälper er att, med relevanta verktyg, sätta upp och avläsa utvecklingen över tid för era mål.

Webbdesign

Designen är det första intrycket en kund möter hos en webbplats. Denna paketering kommer därför att spela en stor roll i kommunikationen och marknadsföringen. Designen har många uppgifter, allt ifrån att förmedla en produkts upplevda kvalitet till att förmedla organisationers immateriella värden. När konkurrensen ökar inom en bransch och olika aktörers kvalitet och pris närmar sig varandra kan designen utgöra den avgörande faktorn inför kundens val. Medan pris och kvalitet bygger rationella val kommunicerar design istället till känslor vilket kan främja andra handlingsmönster hos de tilltänkta kunderna.

Design som strategi på webben kan primärt indelas i två kategorier:

  • Grafiskt användargränssnitt (GUI eller graphical user interface) och
  • Användbarhet (UX eller user experience design)
Båda dessa beståndsdelar bör behandlas av den framtagna webbstrategin.

Grafiskt användargränssnitt (GUI)

Det grafiska användargränssnittet på en webbplats byggs av bland annat menyer, knappar, länkar, bilder och färg i kombination med text. Forskare har kommit fram till att det endast tar en tjugondels sekund för besökaren att skaffa sig ett första intryck av webbplatsen (källa: Behaviour and Information Technology). Det blir därför oerhört viktigt att anpassa webbdesignen och det grafiska gränssnittet till den förväntade målgruppen. En design som tilltalar en målgrupp behöver inte nödvändigtvis tilltala en annan. Utformandet av det grafiska gränssnittet måste således utgå ifrån en väl genomtänkt webbstrategi där resultatet verkligen tilltalar den tänkta målgruppen.

Användbarhet (UX)

När en besökare öppnat en webbplats och mött det grafiska användargränssnittet kommer användbarheten att vara nästa kritiska moment. Hittar besökaren det den letar efter snabbt och smidigt? På webben är tålamodet inte stort och alternativen många. En stor del av designens uppgift är att göra en produkt eller tjänst användbar vilket många tyvärr missar. Attraktiv design behöver inte per definition innebära att funktionaliteten försämras. En bra design ska snarare öka användbarheten och tillgängligheten för den tänkta användaren.

Genom att noga tänka igenom logik, flöden och visuella effekter redan vid uppbyggnaden av en webbplats kan denna komponent integreras i det grafiska användargränssnittet på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Webbstrategi

För att satsningar på webben ska bli lönsamma krävs en väl genomtänkt webbstrategi, utan en sådan blir satsningen inte alltid en lönsam affär. Att ta fram en strategi behöver inte vara komplicerat eller ta lång tid. Vi har erfarenhet av att bygga allt ifrån enkla landningssidor för annonskampanjer till hela e-handelslösningar, webbapplikationer och intranätsystem utifrån kundens uppsatta mål. Nedan följer en sammanfattning av vad denna process i korthet innebär:

Definiera syftet med din webbplats

En webbplats kan fylla många olika syften och tillföra olika värden för besökarna. Börja med att ställa dig själv frågan varför besökare skulle vilja besöka din webbplats. Vad är unikt hos er? Vad kommer er webbplats att erbjuda som gör att besökarna skulle vilja återkomma eller rekommendera webbplatsen till bekanta?

Definiera mätbara mål

Sätt upp mätbara och konkreta mål för din webbplats, och bestäm sedan ett datum när dessa mål ska vara uppnådda. Vilka förväntningar har du på din nya satsning? Detta kan handla om allt ifrån antal nya besökare som ska hitta till webbplatsen per månad, konverteringsgrad i en webbshop, avvisningsfrekvens på webbplatsen, omsättning inom e-handeln till antal intresseanmälningar per vecka för ett nyhetsbrev. Vi har de verktyg som behövs för att mäta och följa upp utfallen och hjälper er vid behov att installera och tolka dessa.

Skapa en strategi för att nå de uppsatta målen

För att få dina besökare att agera utefter dina uppsatta mål uppsatta mål för webbplatsen behövs en genomtänkt strategi. Hur ska de uppsatta målen uppnås? Det finns mängder av tekniker och beprövade webbstrategier att välja mellan. Vi hjälper dig att reda ut skillnaderna mellan dessa och att skapa den bästa möjliga strategin utifrån era förutsättningar.

Uppföljning

Att driva en framgångsrik webbplats är en process som kräver ständiga uppdateringar och måste göras långsiktigt. Efter att din nya webbplats har varit ute i drift under din uppsatta testperiod är det dags att utvärdera resultatet. Har målen uppnåtts? Om så är fallet, vilka nya mål bör sättas och hur kan du öka resultatet ytterligare? Skulle målen mot förmodan inte ha uppnåtts är det dags att noggrant analysera utfallet och revidera dina mål.